فصلنامه دانش حقوق عمومی

فصلنامه دانش حقوق عمومی

Quarterly Journal of public law knowledge


پوستر فصلنامه دانش حقوق عمومی

فصلنامه دانش حقوق عمومی با صاحب امتیازی پژوهشکده شورای نگهبان از پاییز ۱۳۹۱ به نحو منسجمی فعالیت خود را آغاز نمود. این فصلنامه در پی انتشار مقالات علمی- پژوهشی در حوزه حقوق عمومی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف پیشبرد و اعتلای نظام حقوقی کشورمان است. این فصلنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ موفق به اخذ امتیاز علمی-پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده است. همچنین به موجب آیین‌نامه جدید نشریات علمی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ فصلنامه دانش حقوق عمومی دارای اعتبار « علمی» میباشد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی