مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

Financial knowledge of securities analysisپوستر مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

محورهای موضوعی فصلنامه :
 روش های سنجش عملکرد مالی
بازارسرمایه وپول 
تحلیل اوراق بهادار
 مدل سازی مالی
مدیریت ریسک وروشهای سنجش آن
تجزیه وتحلیل مالی

این مجله از شماره بهار 89 دارای رتبه علمی - پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.