راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی


پوستر راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
سردبیر:حمید امیرنژاد
محمدمهدی مردانشاهی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم ترویج
سازمان همکار