دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

Applied Sedimentologyپوستر دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی "رسوب شناسی کاربردی" نشریه ای است که مقاله های پژوهشی در زمینه های مختلف علم رسوب شناسی را به چاپ می رساند. این مجله در دو جلد (1= بهار-تابستان و 2= پاییز- زمستان) منتشر می گردد. و بر اساس رای جلسه مورخ 93/6/19 به شماره نامه 3/18/137203 مورخ 93/7/28 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه رسوب­ شناسی کاربردی از شماره 1، بهار و تابستان 92  درجه علمی- پژوهشی اعطا گردید.

حوزه های تحت پوشش:

  • رسوب­ شناسی و سنگ­شناسی رسوبی
  • رخساره­ های رسوبی و محیط رسوبی
  • آلودگی­های زیست محیطی
  • ژئوشیمی رسوبی


مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی