مجله سامانه های سطوح آبگیر باران

مجله سامانه های سطوح آبگیر باران


پوستر مجله سامانه های سطوح آبگیر باران

سردبیر:محمود فغفور مغربی
دکتر جواد طباطبایی یزدی
نام اختصاری:سامانه‌های سطوح آبگیر بارا
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
سازمان همکار