سیاست های راهبردی و کلان

سیاست های راهبردی و کلان


پوستر سیاست های راهبردی و کلان
سردبیر:حسین علایی
داوود دانش‌جعفری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار