مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

International Journal of Business Economics and Management Studiesپوستر مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

 

Call For Papers:

Greetings from International Journal of Business Economics and Management Studies.

You are cordially invited to submit or recommend articles to the International Journal of Business Economics and Management Studies (ISSN : 2348-3016), which is a peer-reviewed open access journal. The journal covers the issues related to management science, economics , finance and  related disciplines including their applications in academia, research, business and industry. More information about the journal can be found at:

http://www.scientificrc.com/

Journal Published Papers are Indexed By:  

Iran Journals, Iran
> Regional Information Center for Science & Technology (RICeST), Iran.
> Bibliothekssystem Universität –Hamburg
> Staatsbibliothek Zu Berlin-Berlin State Library
> New Jour-Electronic Journals & Newsletter; Max Perutz Library- Vienna
> Zeitschriftendatenbank (ZDB)- German Journal Database
> Google Scholar
> Universal Impact Factor
> CrossRef
> The British Library
> Worldcat
> UK Index

Note: Last date to submit your paper for  (Volume 1 Issue 3) . Volume 1 Issue 3 issue will be online on 15th october, 2015. Please submit your manuscript as e-mail attachment to editor@scientificrc.com or scientificresearchcenter@gmail.com  Before you submit a manuscript please ensure you have read the Author’s Guidelines.

Best regards,
Editorial Assistant

ISSN : 2322-5157
http://www.scientificrc.com/

editor@scientificrc.com

scientificresearchcenter@gmail.com

 مقالات پذیرش شده در مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار