فن آوری زیستی در کشاورزی

فن آوری زیستی در کشاورزیپوستر فن آوری زیستی در کشاورزی
سردبیر:دوستمراد ظفری
گودرز احمدوند
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
سازمان همکار