مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالیپوستر مدیریت دارایی و تامین مالی
سردبیر:سعید فتحی
دکتر حسین رضائی دولت آبادی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مالی
سازمان همکار