مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت


پوستر مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
سردبیر:شمس السادات زاهدی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار