مدیریت و پژوهش های دفاعی

مدیریت و پژوهش های دفاعی


پوستر مدیریت و پژوهش های دفاعی

نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در مدیریت و پژوهش های دفاعی