مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

Sport Managmentپوستر مدیریت ورزشی

این نشریه توسط دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران به زبان فارسی منتشر می شود.

فصلنامه مدیریت ورزشی علمی پژوهشی می باشد.