مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز


پوستر مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سردبیر:سهراب شهابی
سید محمد کاظم سجادپور
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم سیاسی
سازمان همکار