مطالعات ادبیات تطبیقی

مطالعات ادبیات تطبیقی


پوستر مطالعات ادبیات تطبیقی
سردبیر:مهدی ممتحن
دکتر مهدی ممتحن
نام اختصاری:ادبیات تطبیقی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار