فصلنامه مطالعات برنامه درسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی

Quarterly journal of Curriculum Studiesپوستر فصلنامه مطالعات برنامه درسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی اولین نشریه علمی پژوهشی حوزه برنامه‎ریزی درسی ایران است. این نشریه ی متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی از زمستان 1384 فعالیت خود را آغاز کرده است. 

اعتبار درجه علمی- پژوهشی این نشریه، طبق نامه شماره‌ی  653/11/3 مورخ 1388.4.8 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا خرداد ماه سال 1390 تمدید گردیده است و بر اساس نظر کمیسیون مذکور تا زمان صدور رای دیگر، به‌قوت خود باقی است.

اولویت ها(حوزه های) نشریه در جذب مقالات:   

عناوین اصلی :

ـ اولویت‎های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

ـ اولویت‎های مرتبط با ساحت‎های متفاوت تربیت

ـ اولویت‎های مرتبط با جریان‎ها یا مسایل و معضلات اجتماعی

عناوین فرعی:

الف: اولویت­های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

-         ماهیت و چیستی قلمرو برنامه درسی 

-         رویکردهای جدید در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی

-         نقد و بررسی دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در حوزه برنامه درسی 

-         تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران و جهان

-         رویکردهای پژوهش در برنامه درسی

-         تمرکززدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی و راهبردهای افزایش مشارکت در تصمیم‌گیریها.

-         رویکردها، مسائل و راه‌حل‌های ناظر به اجرا، تغییر و اصلاح برنامه درسی

-         شناسایی حوزه‌های یادگیری مغفول در برنامه درسی(null Curriculum) 

-         شناسایی آثار پنهان برنامه درسی بر یادگیرندگان

-         رویکردها، مسائل و راه‌حل‌های ناظر به ارزشیابی از آموخته‌های یادگیرندگان 

-          انواع برنامه‌های درسی

ب: اولویت‌های مربوط به ساحت‌های متفاوت تربیت

-         پرورش روحیه پرسشگری

-         پرورش خلاقیت

-         پرورش روحیه علمی

-         پرورش حس زیباشناسی

-         پرورش قابلیت‌های مدنی/ شهروندی

-         پرورش قابلیت‌های میان فرهنگی

-         پرورش تفکر نقاد

-         پرورش دین باوری (معنویت)

-         پرورش هویت‌های چندگانه

ج: اولویت‌های مرتبط با جریان‌ها یا مسائل و معضلات اجتماعی

-         نهضت‌های فکری- فلسفی جدید و برنامة درسی

-         محیط زیست و برنامه درسی 

-         جهانی شدن، بین‌المللی شدن و برنامة درسی  

-         فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامة درسی 

-         دمکراسی و برنامه درسی

-         توسعه اقتصادی و برنامه درسیمقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات برنامه درسی