مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی


پوستر مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
سردبیر:نصراله مولائی هشجین
اکبر معتمدی مهر
نام اختصاری:JSHSP
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار