مطالعات روان شناختی

مطالعات روان شناختی

Quarterly Journal of Psychological Studies


پوستر مطالعات روان شناختی

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی با چاپ مقالات روانشناسی در  « حوزۀ اختلالات روان شناختی و مداخلات روان درمانی» در صدد ارتقاء سطح علمی جامعه در زمینۀ روانشناسی  و  یاری رساندن به مشاوران و مددکاران در زمینۀ درمان اختلالات روانی است.

طی نامة شماره 1069.2910.3، در تاریخ 83.10.8 بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی‌کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، درجة علمی‌ - پژوهشی به فصل‌نامة مطالعات روان‌شناختی اعطا و در تاریخ 91.8.28 تمدید اعتبار و ابلاغ شد.

 

 

 مقالات پذیرش شده در مطالعات روان شناختی