مطالعات زن و خانواده

مطالعات زن و خانواده

Journal of 'Brand Management'


پوستر مطالعات زن و خانواده

پژوهش در علوم انسانی و به صورت خاص رشته‌ها و موضوعات ویژه و پرکاربرد و مورد مراجعه عصر حاضر از دغدغه‌های اندیشمندان خصوصاً در رشته‌ها و گرایش‌هایی است که آسیب‌های اجتماعی با آن ارتباط و تعلق خاص دارد و بدون شک برنامه‌ریزی صحیح و علمی در این زمینه نیازمند پشتوانۀ پژوهشی استوار با رویکردهای گوناگون بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای است. ‌

مسأله تولید علم و نظریه‌پردازی‌های جدید خصوصاً در زمینۀ زن و خانواده که از چالش‌های جدید عصر حاضر به شمار می‌رود، ابعاد گوناگونی را در ساحت‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی‌، سیاسی‌، روان‌شناختی و فرهنگی به خود اختصاص می‌دهد و تأثیر و تأثر مستقیم و غیرمستقیم این امور با نهاد خانواده به صورت خاص و جنس زن به صورت عام ضرورت تعمیق امور پژوهشی و بومی‌سازی آن‌را دوچندان می‌‌کند.

دو فصل‌نامۀ «مطالعات زن و خانواده»، نشریۀ‌ علمی – پژوهشی پژوهشکدۀ زنان دانشگاه الزهراء‌(س) سعی دارد تا مقالات اصیل منتج از یافتۀ مقالات نظریه‌پردازی و دارای ایدۀ نو در حوزۀ زن و خانواده را در اولویت چاپ قرار دهد. ‌

نشریۀ حاضر از ره‌آوردهای تحقیقی نو و مقالات پژوهشی علمی و کاربردی استقبال می‌کند که موضوعات مورد نیاز جامعۀ ایران را در زمره اهداف راهبردی خویش قرار داده است. ‌مقالات پذیرش شده در مطالعات زن و خانواده