مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی


پوستر مطالعات مدیریت راهبردی
سردبیر:محمد رضا حمیدی زاده

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار