ساختار جبری و کاربرد آن

ساختار جبری و کاربرد آن

Algebraic structures and their applicationsپوستر ساختار جبری و کاربرد آن
سردبیر:محمد علی ایرانمنش
سعید علیخانی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار