بیوتکنولوژی مواد غذایی کاربردی

بیوتکنولوژی مواد غذایی کاربردی

Applied Food Biotechnologyپوستر بیوتکنولوژی مواد غذایی کاربردی
سردبیر:کیانوش خسروی دارانی

نام اختصاری:Appl Food Biotechnol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع غذایی
سازمان همکار