آهن و فولاد ایران

آهن و فولاد ایران

International Journal of Iron and Steel Society of Iranپوستر آهن و فولاد ایران
سردبیر:علی سعیدی
پروفسور نجف زاده
نام اختصاری:IJISSI
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مواد و متالوژی
سازمان همکار