علوم دامی ایران

علوم دامی ایران

Iranian Journal of Applied Animal Scienceسردبیر:سید ضیاءالدین میرحسینی
دکتر علیرضا صیداوی
نام اختصاری:IJAS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم دامی
سازمان همکار