مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

Iranian Journal of Chemical Engineeringپوستر مهندسی شیمی
سردبیر:سید عباس شجاع الساداتی
وحید تقی خانی
نام اختصاری:IJChE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار