مطالعات مدیریت ایران

مطالعات مدیریت ایران

Iranian Journal of Management Studiesپوستر مطالعات مدیریت ایران
سردبیر:غلامرضا جندقی
سید محمود میر خلیلی
نام اختصاری:IJMS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار