تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاریپوستر تحقیقات علوم رفتاری
سردبیر:رضا باقریان سرارودی
عباس عطاری
نام اختصاری:J Res Behav Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مداخله‌های روانشناختی، مداخله‌های دارویی و رویکردهای روانشناختی
سازمان همکار