سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی


پوستر سلامت اجتماعی
سردبیر:علی اصغر کلاهی
احمدرضا فرسار
نام اختصاری:Community health
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سلامت عمومی،پیشگیری از عوامل خطر و بیماری‌ها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت
سازمان همکار