فصلنامه حقوق پزشکی

فصلنامه حقوق پزشکیپوستر فصلنامه حقوق پزشکی
سردبیر:سید مصطفی محقق داماد
محمود عباسی
نام اختصاری:J Med Law
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حقوق مالکیت فکری، حقوق بشر، حقوق مالکیت معنوی، حقوق شهروندی
سازمان همکار