مجله اخلاق زیستی

مجله اخلاق زیستی


پوستر مجله اخلاق زیستی
سردبیر:سید مصطفی محقق داماد
محمود عباسی
نام اختصاری:Bioeth J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فناوری‌های حافظ حیات در آغاز و انجام زندگی، فنّاوری‌های تشدیدکننده‌ی حیات برای اصلاح کیفیت زندگی، فناوری‌های تولید مثل و به ویژه شبیه سازی، فناوری‌های مرتبط با مهندسیِ ژنتیک، ژن‌درمانی و ژنوم انسانی
سازمان همکار
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی