مجله بالینی پرستاری و مامایی

مجله بالینی پرستاری و ماماییپوستر مجله بالینی پرستاری و مامایی
سردبیر:فاطمه علی‌اکبری
محمد رحیمی‌مدیسه
نام اختصاری:J Clin Nurs Midwife
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری اطفال- پرستاری سالمندان- پرستاری روان- بهداشت باروری و موضوعات مرتبط در فیلد بالینی
سازمان همکار
دانشکده پرستاری و مامایی