مجله پژوهش در علوم توانبخشی

مجله پژوهش در علوم توانبخشیپوستر مجله پژوهش در علوم توانبخشی
سردبیر:زهراسادات رضائیان
جاوید مستمند
نام اختصاری:JRRS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:توانبخشی، طب ورزشی، گفتار درمانی، کار درمانی، شنوایی‌شناسی، بینایی‌سنجی و ارتوپدی فنی و موضوعات مرتبط به توانبخشی
سازمان همکار