مجله پیاورد سلامت

مجله پیاورد سلامتپوستر مجله پیاورد سلامت
سردبیر:ناهید عین الهی
رضا صفدری
نام اختصاری:J Payavard Salamat
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت، هماتولوژی، رادیولوژی.
سازمان همکار