مجله تاریخ پزشکی

مجله تاریخ پزشکیپوستر مجله تاریخ پزشکی
سردبیر:محمود عباسی
علی اکبر ولایتی
نام اختصاری:Med Hist J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تاریخ دندانپزشکی، تاریخ داروسازی، طب سنتی، جامعه‌شناسی پزشکی
سازمان همکار
انجمن اخلاق زیستی