مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیپوستر مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سردبیر:کوروش هلاکویی نائینی
مهدی ناطق پور
نام اختصاری:J Sch Public Health Inst Public Health Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بهداشت - عمومی
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی