مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک


پوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سردبیر:سید محمدعلی شریعت زاده
معصومه صوفیان
نام اختصاری:J Arak Uni Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی
سازمان همکار