مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیلپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سردبیر:علی مجیدپور
علی مجیدپور
نام اختصاری:J Ardabil Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پایه، علوم بالینی، علوم بهداشتی، نقد علمی و گزارش موارد جالب و نادر علوم پزشکی و موضوعات مرتبط
سازمان همکار