مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوارپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سردبیر:محمد محمدزاده
کاظم حسن‌پور
نام اختصاری:J Sabzevar Uni Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ایمنولوژی و بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، روانشناسی و روانپزشکی، طب داخلی، طب سنتی، بهداشت محیط و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار