مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانپوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سردبیر:مجید سعیدی
عبدا... مدنی
نام اختصاری:J Mazandaran Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار