مجله دندانپزشکی کودکان ایران

مجله دندانپزشکی کودکان ایرانپوستر مجله دندانپزشکی کودکان ایران
سردبیر:قاسم انصاری
مجتبی وحید گلپایگانی
نام اختصاری:Iran J Pediatr Dent
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سلامت دهان، دندانپزشکی پیشگیری، دندانپزشکی بیمارستانی، سلامت دهان جامعه
سازمان همکار