مجله دیابت و متابولیسم ایران

مجله دیابت و متابولیسم ایرانپوستر مجله دیابت و متابولیسم ایران
سردبیر:اکبر سلطانی
باقر لاریجانی
نام اختصاری:Iran J Diabetes Metabol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:غدد درون ریز و متابولیسم
سازمان همکار
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم