مجله سلامت جامعه

مجله سلامت جامعهپوستر مجله سلامت جامعه
سردبیر:مجید کاظمی
سید حبیب ا... حسینی
نام اختصاری:community health j
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سلامت اجتماعی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی
سازمان همکار