مجله سلامت و مراقبت

مجله سلامت و مراقبتپوستر مجله سلامت و مراقبت
سردبیر:معصومه آقامحمدی
محمدعلی محمدی
نام اختصاری:J Health Care
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مراقبت پرستاری، بهداشت مادر و کودک، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده، بارداری و زایمان و موضوعات مرتبط
سازمان همکار