مجله طب توانبخشی

مجله طب توانبخشیپوستر مجله طب توانبخشی
سردبیر:خسرو خادمی کلانتری
محمد قاسمی برومند
نام اختصاری:Sci J Rehab Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، کاردرمانی، گفتاردرمانی.
سازمان همکار
دانشکده علوم توانبخشی