مجله طب نظامی

مجله طب نظامیپوستر مجله طب نظامی
سردبیر:مصطفی قانعی، مرتضی ایزدی، نعمت‌الله جنیدی
حسن ابوالقاسمی
نام اختصاری:J Mil Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پرستاری، بهداشت، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم بالینی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار