مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانپوستر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سردبیر:محسن رضائیان
مهدی محمودی
نام اختصاری:J Rafsanjan Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فیزیولوژی، فیزیوتراپی، پرستاری، روانشناسی، اطفال، داخلی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار