مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Journal of Qazvin University of Medical Sciencesپوستر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه‎ای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‎مندان رشته‎های علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه‎ها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار می‎یابد.

موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حوزه دندانپزشکی، طب اطفال، طب سالمندی، زنان و زایمان، بیماری‌های عفونی و سایر موضوعات مرتبط