مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگانپوستر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سردبیر:محمدجعفر گلعلی پور
شهریار سمنانی
نام اختصاری:J Gorgan Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار