مجله علوم پزشکی صدرا

مجله علوم پزشکی صدراپوستر مجله علوم پزشکی صدرا
سردبیر:امیررضا دهقانیان
محمدهادی ایمانیه
نام اختصاری:Sadra Med Sci J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار
کمیته تحقیقات دانشجویی