مجله علوم غذایی و تغذیه

مجله علوم غذایی و تغذیهپوستر مجله علوم غذایی و تغذیه

سردبیر:مریم قراچورلو
مهرداد قوامی
نام اختصاری:J Food Technol Nutr
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع غذایی و تغذیه
سازمان همکار