مجله فقه پزشکی

مجله فقه پزشکیپوستر مجله فقه پزشکی
سردبیر:سعید نظری توکلی
سید مصطفی محقق داماد
نام اختصاری:Figh Med J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تمامی زمینه های فقه پزشکی
سازمان همکار
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی